مجله بانوان

/

سرگرمی

/

با چه غسل ‏هایى می توان بدون وضو نماز خواند

[ احکام وضو, اعمال مستحبی, غسل های مستحبی, غسل واجب, غسل ‏هایى می توان بدون وضو نماز خواند, احکام وضو گرفتن, احکام غسل, احکام وضو گرفتن،غسل ‏هایى می توان بدون وضو نماز خواند،غسل واجب, احکام وضو،احکام غسل, غسل های مستحبی،اعمال مستحبی, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

غسل های مستحبی,اعمال مستحبی,احکام وضو آیا غسلی هست که انجام آن انسان را از وضو گرفتن بی نیاز کند؟ وضو برای انجام اموری که شرط صحت و یا شرط جواز و عدم حرمت آن هاست، واجب است. کما این که برای اموری که شرط کمال آن ها و یا شرط رفع کراهت آن هاست، مستحب می باشد. هر چیزی که به هر نحوی مشروط به وضو است، مشروط به غسل نیز می باشد. سؤال مورد بحث این است که آیا غسل واجبی هست که انجام آن انسان را از وضو گرفتن بی نیاز کند؟ غسل مستحبی چطور؟

آیات عظام امام خمینی، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: تنها با غسل جنابت می توان نماز خواند؛ ولى با غسل هاى دیگر باید وضو هم گرفت.آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید: با همه غسل هاى واجب و مستحب معتبر - غیر از غسل استحاضه متوسطه - می توان نماز خواند؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که [در غیر غسل جنابت] وضو هم بگیرد. آیةاللَّه مکارم: با همه غسل هاى واجب و مستحب معتبر می توان نماز خواند و گرفتن وضو واجب نیست. اما احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت، وضو هم بگیرد.

منبع: afkarnews.com