مجله بانوان

/

سرگرمی

/

حکم استفاده از تافت و مواد نگه دارنده مو برای وضو

[ احکام دینی, نظر علما در مورد تافت زدن, آیا درصورت تافت زدن می توان وضو گرفت, حکم استفاده از مواد نگهدارنده مو برای وضو گرفتن, حکم استفاده از تافت برای وضو, نظر علما در مورد تافت زدن،حکم استفاده از مواد نگهدارنده مو برای وضو گرفتن،احکام دینی, حکم استفاده از تافت برای وضو،آیا درصورت تافت زدن می توان وضو گرفت, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

حکم استفاده از تافت برای وضو,احکام دینی,تافتحکم استفاده از مواد نگهدارنده مو برای وضو گرفتن

آیا می توان با مویی که از تافت و مواد نگه دارنده استفاده شده وضو گرفت؟
- پاسخ اجمالی
در وضو باید صورت و دست ها شسته و قسمتی ازجلوی سر و روی پاها مسح شود. بنابراین، اگر انسان در موقع وضو موها را کنار زده و بر پوست سر مسح بکشد وضویش صحیح است و استفاده از تافت و مواد نگه دارنده برای وضو ضرری ندارد.


- پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:
اگر تافت یا مواد نگه دارنده، مانع رسیدن رطوبت به پوست سر یا موی جلوی سر نباشد، وضوء با آن اشکالی ندارد.


منبع: islamquest.net