مجله بانوان

/

سرگرمی

/

آیا می توان تا پایان اذان صبح سحری خورد

[ حکم خوردن سحری هنگام اذان صبح, خوردن سحری هنگام اذان صبح, حکم سحری, احکام روزه, خوردن سحری بعد از اذان صبح, زمان خوردن سحری, خوردن سحری هنگام اذان صبح،حکم خوردن سحری هنگام اذان صبح،خوردن سحری بعد از اذان صبح،احکام روزه،حکم سحری, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

خوردن سحری هنگام اذان صبح,حکم خوردن سحری هنگام اذان صبح حکم خوردن سحری در هنگام و بعد از اذان صبح آیا خوردن سحری هنگام اذان صبح صحیح است؟ موقع سحر تا چه زمانی می توان به خوردن و آشامیدن ادامه داد؟ اگر کسی نداند که اذان صبح را گفته اند و سحری بخورد چه حکمی دارد؟

خوردن سحری هنگام اذان صبح چه حکمی دارد؟
نظر همه مراجع بر این بوده و گفته اند اگر روزه دار از شروع اذان تا آخر آن چیزی بخورد و بیاشامد روزه اش باطل می شود و کفاره بر او واجب شده و باید قضای آن روزه را نیز بگیرد. همه علما از باب احتیاط واجب گفته اند که به مجرد دخول وقت هیچ کس حق ندارد به خوردن و آشامیدن ادامه دهد و اگر در لحظه اذان چیزی در دهان داشت باید بیرون بیاورد. من با اینکه میدونستم اذان صبح ساعت 4:40دقیفه هست.سحر بیدار شدم خواب الود بودم متوجه نشدم اذان گذشته و سحری خوردم تا 5:40 که منتظر اذان بودم.روزه من قبول هست؟اگر کسی نداند که اذان صبح را گفته اند و سحری بخورد بعد از آن متوجه شود که اذان صبح را گفته اند آیا روزه قبول است؟


آیت الله خامنه ای: اگر بعد از طلوع فجر سحری خورده باشد روزه باطل است.آیت الله مکارم شیرازی: اگر بدون آن که تحقیق کند صبح شده یا نه، یا بعد از تحقیق، شک یا گمان کند که صبح شده است و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده روزه باطل است و اگر روزه ماه رمضان استآیت الله وحید: خیر باطل است.آیت الله شبیری: خیر باطل است.ایت الله سیستانی: روزه باطل استآیت الله فاضل: اگر بعد از اذان صبح سحری خورده اید روزه آن روز باطل است و در غیر ماه رمضان اگر بعد از اذان هرچند به گمان اینکه هنوز صبح نشده سحری بخورید روزه باطل می شود. تنها درماه رمضان اگر کسی تحقیق کند و بعد از تحقیق اطمینان کند که هنوز اذان نشده و سحری بخورد و بعد بفهمد بعد از اذان صبح سحری خورده روزه اش صحیح است و در غیر ماه رمضان باطل است.گردآوری: بخش مذهبی