مجله بانوان

/

مذهبی

/

ثواب بعضی اذکار الهی

[ ذکر سبحان الله, ذکر الله اکبر, ذکر و دعا, ذکر لا اله الا الله, دعا و اذکار الهی, ذکر برای ثروتمند شدن, ذکر صلوات, بهترین ذکر, ذکر خدا, ذکر, ذکر الله, ذکر ااالله،ذکر،ذکر خدا،بهترین ذکر،ذکر صلوات،ذکر برای ثروتمند شدن،دعا و اذکار الهی،ذکر لا اله الا الله،ذکر و دعا،ذکر خدا،ذکر صلوات،ذکر الله اکبر،ذکر سبحان ااالله،ذکر لا اله الا ااالله،, ]

خرید اینترنتی کفی افزایش قد

دعا و اذکار الهی,ذکر لا اله الا الله

ثواب بعضی اذکار الهی

هـشـام بن سالم و اءبى ابوب خزاز هر دو از حضرت صادق (ع ) حدیث کنند که فرمود: فـقـرا و مـسـتـمـنـدان خـدمـت رسـول خـدا (ص ) آمـدنـد و عـرضـکـردنـد: اى رسـول خـدا (ص )، هـمـانـا اغـنـیـاء و تـوانـگـران (آن انـدازه مـال ) دارنـد کـه بـنده آزاد کنند و ما نداریم ؟ (و همچنین ) دارند که حج کنند و ما نداریم ، و (نـیـز) دارنـد چـیـزیکه صدقه دهند و ما نداریم (و هم ) دارند که چیزى بدان جهاد کنند و ما نـداریـم (و در نـتـیـجـه مـا بـواسـطـه نـدارى از ثـواب ایـن اعـمـال مـحـروم و بـى بـهره هستیم ؟) پس رسول خدا (ص ) (در پاسخشان ) فرمود:

هر که صـد بـار (((اللّه کـبـر))) بـگـویـد بهتر است از آزاد کردن صد بنده ،

و هر که صد بار (((سبحان الله ))) بگوید بهتر است از راندن صد شتر (براى قربانى کردن در حج )

و هر که خدا را صد بار حمد گوید بهتر است از فرستادن صد اسب با زین و لجام و سوار آن در راه خدا (براى جهاد)

و هر که صدبار بگوید: (((لا اله الا الله ))) در آن روز از نظر عـمل بهترین مردم است مگر (از) کسیکه زیادتر گفته باشد،

(حضرت صادق (ع )) فرمود: ایـن خـبر بگوش اغنیاء رسید آنها (آنچه پیغمبر (ص ) فرموده بود) بکار بستند، فرمود: پـس فـقـراء دوبـاره نـزد رسـول خـدا (ص ) بـاز گـشـتـنـد و عـرضـکـردنـد: اى رسـول خـدا (ص ) آنـچه فرمودید بگوش اغنیاء رسید و آنان (نیز) بکار بستند (اما اکنون هر دو ثواب را دریافت کنند؟) فرمود: این فضل خدا است بهر که خواهد دهد. منبع : اصول کافی ج 4 ص 267